ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 28/2023/TT-BTC

ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 28/2023/TT-BTC

Cùng tìm hiểu về những nội dung thay đổi của Thông tư số 28/2023/TT-BTC ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2023, hiệu lưc ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Để trực quan nhất, ta tiến hành so sánh giữa thông tư mới (28/2023/TT-BTC) với thông tư mà nó thay thế đó là Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 ăm 2016.

BẢNG SO SÁNH

STT Thông tư số 28/2023/TT-BTC Thông tư số 209/2016/TT-BTC
1 Phạm vi điều chỉnh

-Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;

-Thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Đối tượng áp dụng

-Người nộp phí;

-Tổ chức thu phí;

-Các tổ chức, cá nhân liên quan khác có liên quan đến thu, nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Phạm vi điều chỉnh

-Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Đối tượng áp dụng

-Chủ đầu tư

-Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

2 Người nộp phí

-Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án DTXDCT theo quy định ( NĐ 15/2021/NĐ-CP)

-Chủ đầu tư, cơ quan được giao nhiệm vụ… nộp phí khi nhận kết quả thẩm định.

Người nộp phí

-Chủ đầu tư khi được cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định ( NĐ 59/2015/NĐ-CP )

-Chủ đầu tư nộp.

3 Tổ chức thu phí

-Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định.

-Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư có thẩm quyền thẩm định….

là tổ chức thu phí.

Tổ chức thu phí

-Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền thiết kế cơ sở….

là tổ chức thu phí

4 Mức thu phí

Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng…. quy định tại Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư này, mức thu phí tính theo tỉ lệ % trên TMĐT dự án được áp dụng tại từng cơ quan thẩm định

Số phí phải nộp = TMĐT x Mức thu phí

-Phí thẩm định dự án ĐTXD đối với khu đô thị…. trong đó TMĐT đề nghị thẩm định làm căn cứ tính phí không bao gồm chi phí bồi thường GPMT, hỗ trợ và tái định cư.

-Mức tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định;

-Mức tối thiêu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định. cơ quan thẩm định;

-Có nội suy

Mức thu phí

-Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này.

Số phí thẩm định dự án= TMĐT được duyệt x Mức thu

-Phỉ thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị mới… trong đó TMĐT được phê duyệt làm căn cứ tính thu phí không bao gồm chi phí bồi thường GPMT, hỗ trợ và tái định cư đã đã được phê duyệt

-Mức tối đa không quá 150.000.000 đồng/dự án

-Có nội suy

Nguồn tham khảo tại : https://aihocdutoan.com/phi-tham-dinh-du-an-moi-nhat-2023/

Các tin khác
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/09/2023
 • Tổng hợp các tỉnh đã ban hành bộ đơn giá năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 83/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/09/2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 05/09/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 theo Quyết định 169/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/08/2023
 • Phần mềm tính diện tích, thể tích Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 76/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/08/2023
 • ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 350/QĐ-SGTVTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 399/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định 116/QĐ-SXD
 • Popup chat chân trang