ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN THEO THÔNG TƯ 27/2023/TT-BTC

ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN THEO THÔNG TƯ 27/2023/TT-BTC

Cùng tìm hiểu về những nội dung thay đổi của Thông tư số 27/2023/TT-BTC ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2023, hiệu lưc ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Để trực quan nhất, ta tiến hành so sánh giữa thông tư mới (27/2023/TT-BTC) với thông tư mà nó thay thế đó là Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 ăm 2016.

BẢNG SO SÁNH

STT Thông tư số 27/2023/TT-BTC Thông tư số 210/2016/TT-BTC
1 Phạm vi điều chỉnh

-Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật

-Phí thẩm định dự toán xây dựng khi thực hiện thẩm định thiết kế

Đối tượng áp dụng

-Người nộp phí;

-Tổ chức thu phí;

-Các tổ chức, cá nhân liên quan khác có liên quan đến thu, nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán.

Phạm vi điều chỉnh

-Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ( 2 bước ) ; TKBVTC ( 3 bước )

-Phí thẩm định dự toán Xây dựng khi thực hiện thẩm định Thiết kế.

Đối tượng áp dụng

-Chủ đầu tư

-Cơ quan chuyên môn về Xây dựng có thẩm quyền thẩm định thiết kế và thẩm định dự toán

-Các tổ chức, cá nhân liên quan khác có liên quan đến thu nộp phí thẩm định TKKT, phí thẩm định dự toán Xây dựng

2 Người nộp phí

-Chủ đầu tư được cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư có thẩm quyền thẩm định ( NĐ 15/2021/NĐ-CP)

-Chủ đầu tư nộp khi nhận kết quả thẩm định

Người nộp phí

-Chủ đầu tư khi được cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định ( NĐ 59/2015/NĐ-CP )

-Chủ đầu tư khi nhận kết quả thẩm định

3 Tổ chức thu phí

-Cơ quan chuyên môn về xây dựng

-Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư có thẩm quyền thẩm định là tổ chức thu phí.

Tổ chức thu phí

-Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định là tổ chức thu phí

4 Mức thu phí

-Quy định tại Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư

Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí XD x Mức thu phí

-Chi phí xây dựng : Chưa bao gồm VAT trong dự toán công trình đề nghị thẩm định.

-Mức tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định;

-Mức tối thiêu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định. cơ quan thẩm định;

-Có nội suy

Mức thu phí

-Quy định tại Phụ lục 1 và 2 biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư

Số phí thẩm định phải nộp= Chi phí XD x Mức thu

Chi phí xây dựng : Chưa bao gồm VAT trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu

-Không có mức tối đa, tối thiếu

-Có nội suy

Nguồn tham khảo tại : https://aihocdutoan.com/phi-tham-dinh-thiet-ke-va-du-toan-2023

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/04/2024
 • Giải pháp mới – Dự toán Eta bản quyền theo đăng nhập tài khoản
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 04/04/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 28/03/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 21/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 14/03/2024
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/03/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 29/02/2024
 • Popup chat chân trang