Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi Quyết định 277/QĐ-UBND

Ngày 30/3/2018 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi năm 2018 gồm các phần sau:

 • Quyết định 277/QĐ-UBND công bố đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
 • Quyết định 278/QĐ-UBND công bố đơn giá phần xây dựng sửa đổi và bổ sung
 • Quyết định 279/QĐ-UBND công bố đơn giá phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung.

Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi ban hành kèm theo các Quyết định trên là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng tham khảo để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật số liệu của Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựng. Quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng.

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi

Cơ sở xác định Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi năm 2018 như sau:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Định mức áp dụng tính toán đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi gồm:

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán sửa chữa hoặc bảo dưỡng công trình xây dựng.

Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố Đinh mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (bổ sung).

Các tin khác
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023 theo Quyết định số 114/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định số 38/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang