Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 14/2023/TT-BXD; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng đẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ở bài viết này ta sẽ tìm hiểu các điểm mới của Thông tư nói trên cũng như việc áp dụng vào công tác lập và thẩm định dự toán.

Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Căn cứ ban hành

Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền ạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 14/2023/TT-BXD; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Nội dung của thông tư số 14/2023/TT-BXD

Điều 1 : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2 : Sủa đổi một số phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Điều 3 : Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2024.

Một số điểm mới đáng chú ý :

 • Đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh công bố theo quy định tại khoản 2 điều 26 nghị định số 10/2021/NĐ-CP là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.
 • Giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố.
 • Đối với xác định giá vật liệu chưa có trong công bố giá địa phương hoặc đã có nhưng chưa phù hợp:
  Thông tư số 14/2023/TT-BXD hướng dẫn chi tiết các tiêu chí lựa chon vật liệu và các nguồn thông tin để xác định giá vật liệu như: Báo giá của nhà sản xuất; Thông tin giá của công trình tương tự đã được thực hiện; đồng thời bổ sung thêm 03 nguồn thông tin làm cơ sở so sánh đánh giá:
  + Thông tin giá VL từ hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  + Thông tin từ Chứng thư thẩm định giá
  + Thông tin từ trang website của các cơ quan tổ chức có chức năng.
  Đối với xác định giá thiết bị
  Thông tư số 14/2023/TT-BXD, ngoài báo giá thì đồng thời bổ sung thêm các nguồn thông tin làm cơ sở so sánh đánh giá khi lựa chọn giá thiết bị như:
  + Thông tin giá thiết bị từ hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  + Thông tin về giá theo ý kiến của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực với thiết bị đặc thù
  + Thông tin từ Chứng thư thẩm định giá
  + Thông tin từ trang website của các cơ quan tổ chức có chức năng.
 • Thay đổi một số mẫu công bố nhân công và vật liệu.

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 14/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 15/02/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 08/02/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/02/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2024 theo Quyết định 145/QĐ-SXD
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2024
 • Popup chat chân trang