Hướng dẫn lập dự toán công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Ngày 10 tháng 10 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2942/SXD-QLHĐXD; hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023; áp dụng chế độ tiền lương mới tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ và Bộ đơn giá dịch vụ công ích ban hành tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 8/1/2022.

Hướng dẫn lập dự toán công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Căn cứ áp dụng :

Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Thông tư
số17/2019/TT-BXD ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong việc xác định tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất, lao động chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Văn bản số 2203/UBND-XD ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh về xác định, quản lý chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Nội dung hướng dẫn áp dụng :

Xác định chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu trong dự toán chi phí dịch vụ công ích được xác định theo công thức sau: VL = Ađg + CLvl
Trong đó:
– Ađg : Chi phí vật liệu theo đơn giá do UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2022.
– CL
vl: Tổng chệnh lệch giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán so với giá gốc trong bộ đơn giá tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2022.

Xác định chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí dịch vụ công ích được xác định theo công thức sau: NC = Bđg x K
Trong đó:
– Bđg : Chi phí nhân công theo đơn giá do UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2022.
– K: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ. Mức lương cơ sở (MLCS) là 1.800.000đồng/tháng (K=1,208)

Xác định chi phí máy thi công

Giá ca máy tính toán lại theo phương pháp : giá ca máy và định mức các hao phí được xác định theo quy định tại Phụ lục V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, một số loại máy và thiết bị khác được xác định phù hợp với thực tiễn. Trong đó: Chi phí
nhân công điều khiển máy thi công được xác định theo mức lương cơ sở quy định  tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ. Mức lương cơ sở (MLCS) là 1.800.000 đồng/tháng, chi phí nhiên liệu, năng lượng được xác định tại thời điểm lập dự toán.

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta cập nhật đầy đủ các nội dung đáp ứng công tác lập dự toán công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Hướng dẫn số 2942/SXD-QLHĐXD ngày 10 tháng 10 năm 2023. Các bước áp dụng và thao tác trên phần mềm như sau :

Tải và chọn đơn giá để tra cứu

Ở bước này bạn tiến hành tải và chọn bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 8/1/2022 để áp dụng. Thao tác trên phần mềm như sau :

Bước 1 : Vào tải đơn giá; sau khi cửa sổ chọn đơn giá hiện lên, bạn chọn đến dữ liệu tỉnh ” Hà Tĩnh ”

Bước 2 : Tải và tích chọn phần đơn giá cần dùng. Ở đây đơn giá số 47/QĐ-UBND ngày 8/1/2022 chia làm 2 vùng

+ Vùng III (Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh) hệ số là 0,4.

+ Vùng IV (Thị xã Hồng Lĩnh và các huyện còn lại) hệ số là 0,5.

Trên phần mềm cũng đã chia làm 2 phần dữ liệu, ban chú ý để chọn đúng phần dữ liệu cần áp dụng.

Tra cứu công việc phù hợp và vào khối lượng :

Sau khi chọn địa địa bàn và đơn giá cần tra cứu, các bạn tiến hành tra cứu và nhập khối lượng cho công việc

Tra cứu mã số công việc

Tra cứu công việc bạn có thể lựa chọn tra theo tên hoặc theo mã công việc :

Tại ô MSCV bạn đánh từ khóa công việc, có thể là mã có thể là tên công việc để tra:

Nhập khối lượng :

Bạn có thể lựa chọn nhập khối lượng tổng hoặc nhập theo diễn giải công thức khối lượng.

Điều chỉnh giá vật liệu

Sau khi đã chọn các mã và nhập được khối lượng;để điều chính giá vật liệu, bạn chọn sang sheet ” Vật liệu “.Tại đây bạn tiến hành nhập giá vật liệu áp dụng cho dự toán cần làm vào cột “Giá TB”

Điều chỉnh giá nhân công

Theo hướng dẫn tại văn bản số 2942/SXD-QLHĐXD thì giá nhân công được điều chỉnh từ giá của bộ đơn giá số 47/QĐ-UBND sẽ được điều chỉnh với hệ số K = 1,208. Thực hiện trên phần mềm như sau :

Bước 1 : Chọn sang bảng THKPHM, chọn mẫu theo Thông tư số 14/2017/TT-BXD ( áp dụng cho công trình dịch vụ công ích )

Bước 2 : Chọn phần ” Hệ số CPXL”, rồi điều chỉnh phần hệ số nhân công với hệ số là 1,208.

Tính giá máy thi công theo thời điểm hiện tại

Theo hướng dẫn 2942/SXD-QLHĐXD thì phần ca máy được tính toàn lại theo định mức ca máy và giá nhân công, nhiên liệu mới. Trên phần mềm thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần ca máy chọn ” Tính trực tiếp ” rồi chọn bảng tính giá ca máy

Bước 2 : Trong phần tính giá ca máy tính giá nhân công thợ lái và áp giá nhiên liệu

Tính nhân công thợ lái

Lương thợ lái chọn tính theo TT17/2019.

Điều chỉnh hệ số tiền lương như sau :

+ Vùng III (Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh) hệ số là 0,4.

+ Vùng IV (Thị xã Hồng Lĩnh và các huyện còn lại) hệ số là 0,5.

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Key dự toán Eta mới nhất năm 2024
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023
 • Popup chat chân trang