Hướng dẫn lập dự toán xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Văn bản 4071/SXD-QLXD

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Văn bản 4071/SXD-QLXD ngày 28/09/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Sở Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công theo định mức xây dựng mới để lập, thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

Đối với dự toán xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

a) Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu của từng công tác xây dựng (nếu có) được tính theo định mức hao phí vật liệu trong định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, nhân (x) với giá vật liệu thực tế tại thời điểm lập dự toán.

b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công của từng công tác xây dựng được tính theo định mức hao phí nhân công trong định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, nhân (x) với đơn giá nhân công xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng áp dụng theo Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (bấm vào đây xem hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán eta)

c) Chi phí máy và thiết bị thi công:

– Chi phí máy và thiết bị thi công của từng công tác xây dựng (nếu có) được tính theo định mức hao phí máy và thiết bị thi công trong định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, nhân (x) với giá ca máy của bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng áp dụng theo Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (bấm vào đây xem hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán eta)

– Chi phí bù giá nhiên liệu, điện năng được tính khi có biến động giá nhiên liệu, điện năng. Chủ đầu tư căn cứ vào giá nhiên liệu, điện năng tại thời điểm điều chỉnh để tính bù giá theo nguyên tắc sau:

+ Bù giá xăng dầu:

Mức chênh lệch giá 01 lít xăng, dầu bằng  giá xăng, dầu tại thời điểm điều chỉnh (chưa có thuế giá trị gia tăng), trừ đi giá xăng, dầu trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

+ Bù giá điện: 

Mức chênh lệch giá 01 kwh điện bằng giá 01 kwh điện do cơ quan có thẩm quyền quy định tại thời điểm điều chỉnh (chưa có thuế giá trị gia tăng), trừ đi giá điện trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Chi phí bù giá nhiên liệu, điện năng bằng mức chi phí tính bù giá của một đơn vị nhiên liệu, điện năng nhân với tổng hao phí của từng loại nhiên liệu, điện năng (được xác định dựa vào bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Phần chi phí bù giá nhiên liệu, điện năng này được cộng vào chi phí máy thi công trong bảng tổng hợp kinh phí.

dự toán xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đối với dự toán xây dựng công trình chuyên ngành

a) Dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông:

Phương pháp xác định tương tự  như hướng dẫn tại Khoản 1 nêu trên, trong đó:

– Định mức xây dựng áp dụng theo Thông tư số 44/2020/TT-BXD ngày 31/12/2020 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông;

– Đơn giá nhân công xây dựng áp dụng theo Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021;

– Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng áp dụng theo văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông; Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 (đối với những loại máy, thiết bị thi công xây dựng không có trong văn bản số 257/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông). Khi Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công mới thì áp dụng đề lập dự toán.

b) Dự toán xây dựng công trình lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp:

Phương pháp xác định tương tự như hướng dẫn tại Khoản 1 nêu trên, trong đó:

– Định mức xây dựng áp dụng theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố định mức chuyên ngành đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp. Khi Bộ Công Thương ban hành định mức mới thì áp dụng đề lập dự toán;

– Đơn giá nhân công xây dựng áp dụng theo Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021;

– Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng áp dụng theo Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 28/09/2021.

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023
 • Cần bao nhiêu gạch để xây 1 m2 tường xây ?
 • Popup chat chân trang