Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Ngày 31 tháng 08 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BXD; hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Thông tư là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước.

Bấm vào đây để tải Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/12/2021

Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
 2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 3. Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phỉ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
 4. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Ban hành kèm theo Thông tư này các Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng

 1. Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng
 2. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng
 3. Phương pháp xác định đinh mức dự toán mới; điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thông định mức;
 4. Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng;
 5. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 6. Phương pháp đo bọc khối lượng công trình.

Hướng dẫn áp dụng và chú ý

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Các nội dung Ban hành kèm theo Thông tư này thay thế các phương pháp đã ban hành tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD; Thông tư số 11/2019/TT-BXD; Thông tư số 15/2019/TT-BXD; Thông tư số 14/2019/TT-BXD; Thông tư số 17/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Dự toán Eta sẽ sớm cập nhật nội dung để quý khách hàng sử dụng.

Mọi chi tiết xin vướng mắc xin liên hệ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2021
 • Định mức sửa chữa công trình lưới điện Quyết định 203/QĐ-EVN
 • Call Now Button