Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023

Trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng việc xác định căn cứ để áp dụng là vô cùng quan trọng; trong các căn cứ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có phần Đơn giá Xây dựng công trình của các tỉnh thành; đơn giá nhân công, đơn giá ca máy là cơ sở để lập và phê duyệt dự toán.

Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023

Ở bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp các Bộ đơn giá cũng như đơn giá nhân công,đơn giá ca máy đang được áp dụng trên địa bàn các tỉnh thành phố. Tiêu chi tổng hợp như sau :

Bộ đơn giá Xây dựng công trình được xây dựng trên nền tảng Định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/8/2021; Ban hành định mức xây dựng;

Đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công được ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/8/2021;Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

STT Tỉnh/Thành phố Bộ đơn giá XDCT Đơn giá nhân công Bảng giá máy thi công
1 An Giang Văn bản số 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Văn bản số3061/QĐ-SXD ngày 19/12/2022 Văn bản số 3061/QĐ-SXD ngày 19/12/2022
2 Bạc Liêu Văn bản số 48/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 Văn bản số 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 Văn bản số 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022
3 Bắc Giang Văn bản số 1338/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 Văn bản số 388/QĐ-SXD ngày 26/12/2022 Văn bản số 399/QĐ-SXD ngày 29/12/2022
4 Bắc Kạn Văn bản số 2688/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Văn bản số 1960/SXD-KTXD ngày 15/10/2021
5 Bắc Ninh Văn bản số 549/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 Văn bản số 391/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Văn bản số 486/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
6 Bến Tre Văn bản số 2906/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 Văn bản số 2003/QĐ-UBND ngày 07/09/2022 Văn bản số 2088/QĐ-UBND ngày 15/09/2022
7 Bình Dương Chưa có Văn bản số 5720/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 Văn bản số 69/QĐ-SXD ngày 11/5/2023
8 Bình Định Chưa có Văn bản số 3654/UBND-KT ngày 07/06/2023 Văn bản số 3655/UBND-KT ngày 07/06/2023
9 Bình Phước Văn bản số 875/QĐ-UBND ngày 26/05/2023 Văn bản số 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023 Văn bản số 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023
10 Bình Thuận Chưa có Văn bản số 283/QĐ-SXD ngày 31/11/2022 Văn bản số 284/QĐ-SXD ngày 31/11/2022
11 Cà Mau Chưa có Văn bản số 258/QĐ-SXD ngày 28/08/2022 Văn bản số 258/QĐ-SXD ngày 28/08/2022
12 Cao Bằng Văn bản số 2578/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 Văn bản số 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 Văn bản số 1899/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
13 Cần Thơ Văn bản số 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021
14 Đà Nẵng Văn bản số 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 Văn bản số 3201/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 Văn bản số 3200/QĐ-UBND ngày 13/12/2022
15 Đắk Lắk Văn bản số 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 Văn bản số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 Văn bản số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022
16 Đắk Nông Chưa có Văn bản số 778/SXD-KT&QLHĐXD ngày 09/5/2023 Văn bản số 820/SXD-KT&QLHĐXD ngày 15/05/2023
17 Điện Biên Chưa có 1117/QĐ-SXD ngày 19/6/2023 1135/QĐ-SXD ngày 20/6/2023
18 Đồng Nai Văn bản số 36;37;38;39;40/QĐ-UBND ngày 20/09/2022 Văn bản số 218/QĐ-SXD ngày 23/11/2022 Văn bản số 218/QĐ-SXD ngày 23/11/2022
19 Đồng Tháp Chưa có Văn bản số 514/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 Văn bản số 514/QĐ-SXD ngày 30/12/2022
20 Gia Lai Văn bản số 38/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 Văn bản số 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022 Văn bản số 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022
21 Hà Giang Văn bản số 45/QĐ-UBND ngày 11/1/2022 Văn bản số 285/QĐ-SXD ngày 02/12/2022 Văn bản số 117/QĐ-SXD ngày 01/11/2021
22 Hà Nam Chưa có Văn bản số 1698/QĐ-UBND ngày 08/09/2022 Văn bản số 1698/QĐ-UBND ngày 08/09/2022
23 Hà Nội Văn bản số377;378;380;381/QĐ-UBND 2022 Văn bản số 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 Văn bản số 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022
24 Hà Tĩnh Văn bản số 1994/QĐ-UBND ngày 28/09/2022 Văn bản số 151/QĐ-SXD ngày 1/8/2023 Văn bản số 91/QĐ-SXD ngày 24/6/2022
25 Hải Dương Văn bản số 114/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 Văn bản số 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2021
26 Hải Phòng Văn bản số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 Văn bản số 117/QĐ-SXD ngày 24/03/2022 Văn bản số 156/QĐ-SXD ngày 13/5/2022
27 Hậu Giang Văn bản số 2092/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Văn bản số 116/QĐ-SXD ngày 31/07/2023 Văn bản số 116/QĐ-SXD ngày 31/07/2023
28 Hòa Bình Văn bản số 981/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 Văn bản số 153/QĐ-SXD ngày 04/10/20223 Văn bản số 34/QĐ-SXD ngày 29/03/2022
29 Hồ Chí Minh Văn bản số 2966/QĐ-UBND ngày 21/07/2023 Văn bản số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 Văn bản số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022
30 Hưng Yên Chưa có Văn bản số 68/QĐ-SXD ngày 28/06/2023 Văn bản số 69/QĐ-SXD ngày 28/06/2023
31 Kiên Giang Văn bản số 3023 đến 3027/QĐ-UBND ngày 08/12/2021
32 Kon Tum Chưa có Văn bản số 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023 Văn bản số 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023
33 Khánh Hòa Chưa có Văn bản số 3044/SXD-QLCL ngày 23/09/2022 Văn bản số 3044/SXD-QLCL ngày 23/09/2022
34 Lai Châu Chưa có Văn bản số 81/QĐ-SXD ngày 16/09/2022 Văn bản số 82/QĐ-SXD ngày 20/09/2022
35 Lạng Sơn Chưa có Văn bản số 11/QĐ-SXD ngày 10/01/2023 Văn bản số 12/QĐ-SXD ngày 15/01/2023
36 Lào Cai Văn bản số 305/QĐ-UBND ngày 29/1/2021 Văn bản số 350/QĐ-SGTVTXD ngày 10/8/2023 Văn bản số 232/QĐ-SGTVTXD ngày 27/04/2022
37 Lâm Đồng Văn bản số 2190/QĐ-UBND 21/11/2022; và 1614/QĐ-UBND 18/8/2023 Văn bản số 06/QĐ-SXD ngày 12/01/2023 Văn bản số 07/QĐ-SXD ngày 12/01/2023
38 Long An Chưa có Văn bản số 319/QĐ-SXD ngày 19/07/2022 Văn bản số 319/QĐ-SXD ngày 19/07/2022
39 Nam Định Văn bản số 1232/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 Văn bản số 65/QĐ-SXD ngày 28/4/2022 Văn bản số 67/QĐ-SXD ngày 29/4/2022
40 Ninh Bình Văn bản số 1044/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 Văn bản số 2053/QĐ-SXD ngày 02/08/2022 Văn bản số 2370/QĐ-SXD ngày 26/08/2022
41 Ninh Thuận Văn bản số 30/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 Văn bản số 3882/QĐ-SXD ngày 13/10/2021 Văn bản số 3882/QĐ-SXD ngày 13/10/2021
42 Nghệ An Văn bản số 3925/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 DGXDCT Văn bản số 4799/QĐ-SXD ngày 23/12/2021
43 Phú Thọ Văn bản số 2629/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 Văn bản số 84/QĐ-SXD ngày 01/06/2022 Văn bản số 90/QĐ-SXD ngày 22/06/2022
44 Phú Yên Văn bản số 395/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 Văn bản số 135/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 Văn bản số 136/QĐ-SXD ngày 12/10/2021
45 Quảng Bình Chưa có Văn bản số 01/QĐ-SXD ngày 03/01/2023 Văn bản số 02/QĐ-SXD ngày 03/01/2023
46 Quảng Nam Chưa có Văn bản số 210/QĐ-SXD ngày 21/12/2021 Văn bản số 213/QĐ-SXD ngày 21/12/2021
47 Quảng Ninh Văn bản số 4684/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 Văn bản số 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022 Văn bản số 5074/QĐ-SXD ngày 29/12/2022
48 Quảng Ngãi Văn bản số 1406/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 Văn bản số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 Văn bản số 990/QĐ-UBND ngày 18/10/2021
49 Quảng Trị Văn bản số 996/QĐ-UBND ngày 12/04/2022 Văn bản số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
50 Sóc Trăng Chưa có Văn bản số 110/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 Văn bản số 83/QĐ-SXD ngày 18/09/2023
51 Sơn La Văn bản số 2574/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 Văn bản số 3298/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 Văn bản số 1220/QĐ-UBND ngày 17/06/2022
52 Tây Ninh Chưa có Văn bản số 169/QĐ-SXD ngày 130/12/2022 Văn bản số 168/QĐ-SXD ngày 130/12/2022
53 Tiền Giang Văn bản số 3670/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 Văn bản số 468/QĐ-SXD ngày 23/12/2022 Văn bản số 469/QĐ-SXD ngày 23/12/2022
54 Tuyên Quang Văn bản số 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 Văn bản số 03/QĐ-SXD ngày 04/01/2023 Văn bản số 04/QĐ-SXD ngày 04/01/2023
55 Thái Bình Chưa có Văn bản số 29/QĐ-SXD ngày 13/01/2023 Văn bản số 30/QĐ-SXD ngày 13/01/2023
56 Thái Nguyên Văn bản số 256/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 Văn bản số 161/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 Văn bản số 162/QĐ-SXD ngày 15/9/2022
57 Thanh Hóa Văn bản số 4272/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 Văn bản số 223/QĐ-SXD ngày 11/01/2022 Văn bản số 727/QĐ-SXD ngày 26/01/2022
58 Thừa Thiên Huế Chưa có Văn bản số 3265/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 Văn bản số 218/QĐ-UBND ngày 17/1/2023
59 Trà Vinh Văn bản số 175/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 Văn bản số 242/QĐ-SXD ngày 05/10/2023 Văn bản số 243/QĐ-SXD ngày 05/10/2023
60 Vĩnh Long Văn bản số 166/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 Văn bản số 167/QĐ-SXD ngày 30/12/2022
61 Vĩnh Phúc Văn bản số 1037/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 Văn bản số 948/SXD-KTVLXD ngày 24/03/2023 Văn bản số 1053/SXD-KTVLXD ngày 30/03/2023
62 Vũng Tàu Văn bản số 3005/QĐ-UBND ngày 27/09/2022 Văn bản số 157/QĐ-SXD ngày 28/9/2021 Văn bản số 158/QĐ-SXD ngày 28/9/2021
63 Yên Bái Văn bản số 1005/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 Văn bản số 02/QĐ-SXD ngày 10/01/2023 Văn bản số 11/QĐ-SXD ngày 12/01/2023

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung số liệu các bảng giá nhân công nêu trên vào dữ liệu phần mềm; quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải để áp giá phục vụ cho công việc.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc xin liên hệ để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916 946 336

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Cần bao nhiêu gạch để xây 1 m2 tường xây ?
 • Thế nào là dự toán công trình ? Dự toán xây dựng công trình được xác định thế nào ?
 • Popup chat chân trang