Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND

Ngày 17/7/2018 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 3600/QĐ-UBND về việc công bố Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định này và đã cập nhật lên mạng. Quý khách vui lòng tải về sử dụng hoàn toán Miễn phí.

Hướng dẫn tải Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND như sau:

Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018

Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 3600/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký. Đối với những nội dung không bãi bỏ; bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016.

Cơ sở xác định định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018.

Căn cứ theo Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; của Chính Phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Quyết định số 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; của UBND Thành phố Hà Nội công bố quy trình; định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND