Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015

Ngày 23 tháng 12 năm 2015 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo các Văn bản sau đây:

Công văn số 5322/UBND-KT6 bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Công văn số 5322/UBND-KT6 đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng

Công văn số 5323/UBND-KT6 đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng

Công văn số 5324/UBND-KT6 đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt

Công văn số 5325/UBND-KT6 đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa

Các bộ đơn giá nêu trên được tính toán trên phần mềm dự toán Eta do đó đảm bảo tính thống nhất và chính xác về dữ liệu tuyệt đối.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI BỘ ĐƠN GIÁ

Nội dung của bộ đơn giá giá xây dựng công trình như sau:

I. Căn cứ xây dựng đơn giá:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát công bố kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa công bố kèm theo Văn bản số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng

Công văn số 5321/UBND-KT6 ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bảng bảng ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

II. Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng gồm các chi phí sau:

1. Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá xây dựng công trình lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài Chính – Xây dựng và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại thời điểm tháng 8 năm 2015 chưa có thuế giá trị gia tăng.

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình được tính theo mức lương vùng IV là 1.900.000đ/tháng. Cấp bậc tiền lương được tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ; các khoản phụ cấp lưu động; phụ cấp khu vực; phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường công bố tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Số ngày công trong tháng được tính là 26 ngày/tháng.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng khác vùng IV thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh cho giá nhân công theo quy định vùng tương ứng.

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng được tính với nhân công Nhóm I. Đối với các loại công tác thuộc Nhóm II thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015; của Bộ Xây dựng.

Chi tiết về Bảng lương nhân công trong bộ đơn giá như sau:

giá xây dựng công trình

3. Chi phí máy thi công:

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng công trình được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Công văn số 5321/UBND-KT6 ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Chi phí tiền lương của thợ điều khiển máy được tính với mức lương vùng IV là 1.900.000đ/tháng.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng khác vùng IV thì chi phí tiền lương thợ điều khiển máy được điều chỉnh theo quy định vùng tương ứng. Chi phí nhiên liệu, năng lượng điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 846/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Quyết định 996/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Quyết định 2688/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 theo Quyết định 128/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết định 2578/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định 3550/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 549/QĐ-UBND
 • Call Now Button