Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Ngày 30/10/2019 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã ban hành Văn bản số 1798/SXD-VP về việc hướng dẫn tạm thời quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hiện tại phần mềm dự toán eta đã đáp ứng đầy đủ nội dung của văn bản nêu trên. Quý khách nhanh chóng cập nhật phần mềm để sử dụng.

Click chuột vào đây để tải văn bản số 1798/SXD-VP ngày 30/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Click vào đây để xem hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên phần mềm Eta

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP cụ thể như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6502/UBNDKTN ngày 30/10/2019; về việc hướng dẫn tạm thời quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019; của Chính phủ và Văn bản số 61/BXD-KTXD ngày 25/10/2019; của Bộ Xây dựng về xử lý chuyển tiếp các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi nghiên cứu; Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP các nội dung sau

Cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng thực hiện theo cơ cấu các thành phần chi phí quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP; trong đó cơ cấu khoản mục chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng bao gồm: chi phí chung; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; chi phí một số các công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và các chi phí gián tiếp khác còn lại, cụ thể như sau.

Quảng Nam hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Các định mức chi phí theo tỷ lệ phần trăm (%) trong chi phí xây dựng, lắp đặt thiết bị (gồm chi phí chung; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; chi phí một số các công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế); chi phí quản lý dự án; chi phí đầu tư xây dựng; chi phí khác (lưu ý: không có chi phí hạng mục chung) và chi phí dự phòng: có thể vận dụng theo Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017; của Bộ Xây dựng và các văn bản khác có liên quan; nhưng mức tối đa vận dụng không được cao hơn định mức tỷ lệ quy định tại văn bản này

2. Các trường hợp xử lý, chuyển tiếp:

a. Những dự án, dự toán đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt thì chủ đầu tư có trách nhiệm xác định lại chi phí theo mục 1 văn bản này; đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư cho phép, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Những dự án đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán theo mục 1 văn bản này, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

c. Những dự toán đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện thì chủ đầu tư xác định lại chi phí theo mục 1 văn bản này; đồng thời xác định lại dự toán các gói thầu làm cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo nhưng đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt.

d. Những dự án; dự toán đã phê duyệt nhưng trong quá trình tổ chức triển khai có thực hiện việc điều chỉnh thì thực hiện quản lý chi phí theo quy định của Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ.

e. Các công việc, gói thầu đã triển khai ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2020 theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 132/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1267/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 2207/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang 2020 theo Quyết định 515/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thanh Hóa năm 2020 Quyết định 2215/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 1551/QĐ-UBND
 • Giá ca máy Hồ Chí Minh năm 2020 theo văn bản 6321/TTr-SXD-KTXD
 • Giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2020 theo văn bản 6321/TTr-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Sơn La theo Quyết định 1086/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 Quyết định 1087/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Đông Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 39/QĐ-SXD
 • Call Now Button