Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND

Ngày 07/12/2018 UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của tập đơn giá này. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho việc lập dự toán phần khảo sát công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 như sau:

đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 3223/QĐ-UBND như sau:

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu được tính trên cơ sở giá vật liệu tại thời điểm tháng 4/2018; trên địa bàn tỉnh Thái Bình ( mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018; được lấy theo giá nhân công trên địa bàn các huyện theo Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 28/4/2016 của Sở Xây dựng Thái Bình.

Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng.

– Nhân công dùng tính đơn giá theo nhân công nhóm I

– Đối với các công việc thuộc nhóm II; thì chi phí nhân công được tính toán bù trừ trực tiếp theo Bảng giá nhân công được cơ quan có thẩm quyền công bố

Chi phí máy thi công:

Giá ca máy và thiết bị thi công dùng để tính toán bộ đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018; được lấy theo giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn các huyện được công bố tại Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 26/5/2016; của Sở Xây dựng Thái Bình.

Chi tiết về Quyết định 3223/QĐ-UBND như sau:

Quyết định 3223/QĐ-UBND

Quyết định 3223/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND