Tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 5913/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 5913/QĐ-UBND ngày 16/12/2015; được tính toán trên phần mềm Dự toán Eta. Toàn bộ File gốc tính toán của bộ đơn giá đã được tích hợp trong chương trình phần mềm. Để giúp cho người sử dụng có thể tra cứu; đối chiếu khi thẩm tra dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng tôi đăng tải file PDF dữ liệu gốc của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An như sau:

STTTên đơn giáSố Quyết địnhGhi chú
1Phần Xây dựngQuyết định 5913/QĐ-UBNDTải về
2Phần Lắp đặtQuyết định 5914/QĐ-UBNDTải về
3Phần khảo sátQuyết định 5912/QĐ-UBNDTải về
4Phần sửa chữaQuyết định 5915/QĐ-UBNDTải về
5Bảng giá ca máyQuyết định 5911/QĐ-UBNDTải về
6Đơn giá đường dây và Trạm biến ápQuyết định 5916/QĐ-UBNDTải về

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 5913/QĐ-UBND.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Các thành phần chi phí trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An; được xác định trên cơ sở Bảng giá vật liệu xây dựng đến chân công trình. (chưa có thuế giá trị gia tăng – VAT) tại thời điểm quý III/2015 khu vực thành phố Vinh.

Chi phí nhân công:

Các khoản chi phí nhân công được tính theo mức lương đầu vào vùng IV là 1.900.000đ/tháng; cấp bậc tiền lương được tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương đầu vào là 2.000.000đ/tháng. thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,053

Chi phí máy thi công:

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An. được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 5911/QĐ-UBND ngày 16/12/2015; của UBND tỉnh Nghệ An.

Chi tiết về Quyết định 5913/QĐ-UBND như sau:

đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND