Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND

Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND. Hiện nay phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho việc lập dự toán và thanh quyết toán công trình sửa chữa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 trên Dự toán Eta như sau.

đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018

Chú ý: Ngoài đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND; phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ các bộ đơn giá sau đây.

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng đơn giá phần xây dựng – theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng đơn giá phần khảo sát – theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng đơn giá phần thí nghiệm vật liệu – theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng đơn giá chuyên ngành đường dây và trạm biến áp – theo Quyết định số 2067/QĐ-UBND

Căn cứ xây dựng đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018:

– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

– Định mức phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng;

Các thành phần chi phí trong đơn giá:

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá được tính theo giá vật liệu xây dựng quý III/2018 chưa có thuế giá trị gia tăng

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 được xác định theo hướng dẫn tại công văn số 10/HD-SXD ngày 05/01/2018; của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. Mức lương cơ sở đầu vào vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương cơ sở là 2.000.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,053

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 được xác định theo Bảng giá ca máy; và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/12/2017; của UBND tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết về Quyết định 2064/QĐ-UBND như sau:

đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018

Các tin khác
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018