Nghị định 112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng các quy định của Nghị định này.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; điều kiện năng lực; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; thanh toán,quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước.

Đối với các công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định của Nghị định này thì thực hiện theo các quy định tại Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí  đầu tư xây dựng công trình

 1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là quản lý chi phí) phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình và phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường.
 2. Quản lý chi phí theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của Nhà nước.
 3. Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được dự tính theo đúng phương pháp, đủ các khoản mục chi phí theo quy định và phù hợp độ dài thời gian xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.
 4. Nhà nước thực hiện chức năng quản lý chi phí thông qua việc ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiệncác quy định về quản lý chi phí.
 5. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng.
 6. Những quy định tại Nghị định này và chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư phê duyệt theo quy định của Nghị định này là cơ sở để các tổ chức có chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầy tư xây dựng công trình..

  phần mềm dự toán cơ khí

Có thể bạn quan tâm:

Các tin khác
 • Nghị định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
 • Giá nhân công thị trường thành phố Hà Nội theo Quyết định 3796/QĐ-UBND
 • Nghị định 70/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng
 • Quy định về giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT của Bộ công thương
 • Quy định về giá bán điện theo Quyết định 2256/QĐ-BCT của Bộ công thương
 • Bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Quyết định 45/QĐ-SXD
 • Thông tư 06/2010/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Thông tư 76/2014/TT-BGTVT định mức cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
 • Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng
 • Công văn 1244/UBND-XD Hướng dẫn điều chỉnh nhân công trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về cước vận chuyển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Quyết định 2350/QĐ-UBND về giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Hướng dẫn điều chỉnh ca máy theo văn bản số 473/SXD-KT&VLXD tỉnh Thái Nguyên
 • Văn bản số 4540/UBND-KTN về việc điều chỉnh đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương
 • Quyết định 1155/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh