Quyết định 1129/QĐ-BXD về công bố định mức xây dựng công trình phần sửa chữa

Ngày 13/6/2009 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1129/QĐ-BXD về việc Công bố Định mức phần sửa chữa.

Cơ sở ban hành Định mức phần sửa chữa; theo Quyết định 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009.

 • Căn cứ nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008; của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
 • Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007; của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,
 • Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008; của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;
 • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

Định mức phần sửa chữaCó thể bạn quan tâm:

 • Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Công văn số 1777/BXD-VP về việc Công bố định mức dự toán xây dựng  công  trình – Phần lắp  đặt  thống điện trong công trình; ống  và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm.
 • Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND