Quyết định 1129/QĐ-BXD về công bố định mức xây dựng công trình phần sửa chữa

Ngày 13/6/2009 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1129/QĐ-BXD về việc Công bố Định mức phần sửa chữa.

Cơ sở ban hành Định mức phần sửa chữa; theo Quyết định 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009.

 • Căn cứ nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008; của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
 • Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007; của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,
 • Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008; của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;
 • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

Định mức phần sửa chữaCó thể bạn quan tâm:

 • Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Công văn số 1777/BXD-VP về việc Công bố định mức dự toán xây dựng  công  trình – Phần lắp  đặt  thống điện trong công trình; ống  và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm.
 • Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Hưng Yên Quyết định 1046/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hưng Yên 2019 theo Quyết định 1045/QĐ-UBND
 • Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN
 • Giá ca máy thi công tỉnh Tiền Giang năm 2018 theo Quyết định 4073/QĐ-UBND
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND