Quyết định 121/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/01/2013 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 121/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn.

Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định 121/QĐ-UBND gồm các phần sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn; theo Quyết định 121/QĐ-UBND phục vụ cho công tác lập, thẩm tra; thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hướng dẫn tải đơn giá Lạng Sơn theo Quyết định 121/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 121/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 121/QĐ-UBND

Cơ sở xác định đơn giá theo Quyết định 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

 • Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng; về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.
 • Công văn số 1777/BXD-VP về việc Công bố định mức dự toán xây dựng  công  trình – Phần lắp  đặt  thống điện trong công trình; ống  và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm
 • Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa
 • Công văn số 1779 /BXD-VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dựng.
 • Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button