Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng

Ngày 20/01/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 247/QĐ-UBND; tỉnh Thanh Hóa về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong toàn bộ nội dung của Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng; phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định 247/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; và thay thế Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.

Để sử dụng được Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 trên Dự toán Eta quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 247/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 247/QĐ-UBND

Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng được lập trên cơ sở sau:

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Công văn 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng; về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.
 • Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
Các tin khác
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD